กิจการยุวกาชาดไทย ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดย จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้า
บริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการ สภากาชาดสยาม มีวัตถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีอุดมคติ ในศานติสุข มีความรู้ความชำนาญ ในการรักษาอนามัยของตนเอง
และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และรู้จักสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อผู้อื่น
เมื่อแรกก่อตั้งนั้น กิจการนี้เรียกว่า "อนุสภากาชาดสยาม" รับเด็กชาย - หญิง อายุระหว่าง7 - 18 ปี
เข้าเป็นสมาชิก และโดยที่กิจการนี้มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับการศึกษา ของเยาวชนอย่างใกล้ชิด
ดังนั้น สภากาชาดสยามจึงได้ฝากการดำเนินงานนี้ไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต่อมา ในปี พ.ศ.2496
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อนุกาชาด"ภายหลังได้พิจารณาเห็นว่า กิจการนี้ น่าจะขยายไปจนถึงเยาวชน
ในระดับอุดมศึกษามีอายุระหว่าง 7 - 25 ปี จึงได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "ยุวกาชาด" ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521
จนถึงทุกวันนี้
พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ยุวกาชาด ดำเนินการโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมสิ่งของต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเนื้อหาสาระสำคัญ รวมถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
และเหมาะสมต่อสมาชิกยุวกาชาดและผู้ที่สนใจ ให้สามารถเข้าถึงและค้นหาข้อมูลได้โดยง่าย อีกทั้งยัง
เผยแพร่ข้อมูลได้กว้างและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
Simple test
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 02-6286403, 02-6286405
www.bureausrs.org     www.rcythai.com