Demo | jQuery.popeye 2.1 | an inline lightbox alternative with slideshow

ประวัติความเป็นมา

กิจการยุวกาชาดไทย ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดย จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการ สภากาชาดสยาม มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีอุดมคติในศานติสุข มีความรู้ความชำนาญ ในการรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และรู้จักสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อผู้อื่น เมื่อแรกก่อตั้งนั้น กิจการนี้เรียกว่า "อนุสภากาชาดสยาม" รับเด็กชาย - หญิง อายุระหว่าง7 - 18 ปี เข้าเป็นสมาชิก และโดยที่กิจการนี้มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเยาวชนอย่างใกล้ชิด ดังนั้น สภากาชาดสยามจึงได้ฝากการดำเนินงานนี้ไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต่อมา ในปี พ.ศ.2496 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อนุกาชาด"ภายหลังได้พิจารณาเห็นว่า กิจการนี้ น่าจะขยายไปจนถึงเยาวชนในระดับอุดมศึกษามีอายุระหว่าง 7 - 25 ปี จึงได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "ยุวกาชาด" ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 จนถึงทุกวันนี้

วิสัยทัศน์ :: เป็นผู้นำในการพัฒนาเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งเยาวชนกลุ่มพิเศษ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด เพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพและคุณธรรม ช่วยสร้างสรรค์สังคมในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ :: ปลูกฝังและเผยแพร่ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาดในด้านมนุษยธรรม การดูแลสุขภาพอนามัย การบริการอาสาสมัคร และการส่งเสริมการมีสัมพันธภาพที่ดี มีศรัทธาต่อกาชาด และเข้าร่วมกิจกรรมกาชาดได้อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 02-6286403, 02-6286405
www.bureausrs.org     www.rcythai.com