Galleriffic | Custom layout with external controls

สัญลักษณ์งานชุมนุม

ประเทศไทย
ป้ายสัญลักษณ์ ขอบสีน้ำเงิน พื้นสีขาว มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสี เหลือง เครื่องหมายกาชาด และมีข้อความ 84 พรรษามหามงคล งาน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 02-6286403, 02-6286405
www.bureausrs.org     www.rcythai.com